ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ

by | ກ.ພ. 17, 2022

ໃນວັນທີ 7-11 ກຸມພາ 2022 ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ. ໄດ້ຈັດ ກິດຈະກຳ ຝຶກອົບຮົມການໃຊ້ເຄື່ອງມື “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສຶກສາແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ດ້ານສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ ໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນັກປຸກລະດົມເພື່ອນສອນເພື່ອນ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເມືອງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມສູນ ICT ມສ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ, ລວມທັງໝົດ 51 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ:

• ເພື່ອຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືສື່ສານ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທາງ” ໂດຍຜ່ານການສຶກສາແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິດ້ານເພດ ໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນຂັ້ນໂຮງຮຽນ

• ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະແດງອອກຂອງອາສາສະໝັກຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນັກປຸກລະດົມເພື່ອນສອນເພື່ອນ.

• ເພື່ອໃຫ້ອາສາສະໝັກເພື່ອສອນເພື່ອນວາງແຜນໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກນັກຮຽນຮູ້ເພື່ອສອນເພື່ອນ ຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນ.