ເສີມສ້າງທ່າແຮງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິທາງເພດ

by | ມ.ຖ. 7, 2022

ໃນວັນທີ 3-5 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ເສີມສ້າງທ່າແຮງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ” ໄດ້ຈັດ ແຄ້ມສາມັກຄີ ຂື້ນຢູ່ທີ່ ສວນເສືອປ່າ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ທ່ານ, ຍິງ 43 ທ່ານ

ຈຸດປະສົງເພື່ອ:

– ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ ສສສຄ, ອາສາສະໝັກ ສສສຄ, ກຸ່ມເພື່ອນສອນເພື່ອ ແລະ ຄູອາຈານ ຈາກ 10 ໂຮງຮຽນ

– ເພື່ອເປັນການສ້າງສາຍສຳພັນ, ເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັນ ແລະ ຮ່ວມຫຼິ້ນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ ສສສຄ, ອາສາສະໝັກ ສສສຄ, ກຸ່ມເພື່ອນສອນເພື່ອ ແລະ ຄູອາຈານ ຈາກ 10 ໂຮງຮຽນ

– ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ບົດຮຽນຜູ້ນຳ ຜູ້ຕາມ)

– ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ເວົ້າເຖິງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ໂຄງການ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈັດຂື້ນ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ປະຈໍາລາວ.

ຂຽນຂ່າວ ແລະ ຕັດຕໍ່ວີດີໂອໂດຍ: ທ່ານ ນ. ວັນນະສອນ ນຸພາບພະວົງສີ

ຖ່າຍພາບ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍ: ທ່ານ ນ. ນີ່ນ້າ ແສງພະຈັນ