ໂຄສະນາແລະປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອປ້ອງກັນກະຍາດໂຄວິດ19

by | ກ.ພ. 17, 2022

ໃນວັນທີ່ 9-11 ກຸມພາ 2022.

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ,ຫ້ອງການສາທາເມືອງ,ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄສະນາແລະປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອປ້ອງກັນກະຍາດໂຄວິດ19 ໃນ 4 ໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍໃນເມືອງລອງໄດ້ແກ່. ມສ ບ້ານສະ, ມສ ປຸ່ງຊາຍ, ປະຖົມຈ່າຍີ້ແລະປະຖົມຫ້ວຍກຸ້ມ. ໃນກິດຈະກຳແມ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ,ການປ້ອງກັນ ແລະ ສາທິດວິທີການໃສ່ຜ້າອັດປາກ,ການລ້າງມືຕາມຂັ້ນຕອນ.

ພາຍໃຕ້ແຜນງານໂຄງການຊີແຊັກ-19.

ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ European Union in Laos ແລະ ປະສານງານໂດຍຜ່ານທາງ ຫ້ອງການປະສານງານອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ – Lao CSO Coordination Office – LCCO ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (SAEDA LAO) ແລະ ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (CHIAs Laos) ແລະ ອົງການແພລນປະຈໍາ ສປປລາວ Plan International Laos.